Month / October 2020

    Loading posts...
  • October 7, 2016

    چهار سال پیش در چنین روزی گروه عکس پودیوم شکل گرفت تا بتواند با اهدافی همچون عکاسی ، آموزش و نهادینه کردن مستند ورزشی در عکاسی، قدمی در عکاسی کشور بردارد. اینکه گروه چقدر به اهدافش رسیده است، بماند. تنها عاملی که گروه را تا به امروز زنده نگه داشته، باوری است که همه اعضا به آن معتقد بودند. باوری که عکاسی امروز ما نیازمند آن است.خانواده پنج نفره ما…