October 7, 2016

چهار سال پیش در چنین روزی گروه عکس پودیوم شکل گرفت تا بتواند با اهدافی همچون عکاسی ، آموزش و نهادینه کردن مستند ورزشی در عکاسی، قدمی در عکاسی کشور بردارد. اینکه گروه چقدر به اهدافش رسیده است، بماند. تنها عاملی که گروه را تا به امروز زنده نگه داشته، باوری است که همه اعضا به آن معتقد بودند. باوری که عکاسی امروز ما نیازمند آن است.خانواده پنج نفره ما الان یازده نفر شده است. عکاسانی خوب و با انگیزه که خوشحالیم در کنار هم هستیم. به امید روزهای روشن برای عکاسی ایران

بکی از جلسات اولیه گروه

Share your thoughts